PRIVACYBELEID
OVER DIT PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid is bedoeld om onze klanten te informeren over welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we ermee omgaan, de specifieke doeleinden waarvoor we ze gebruiken en de rechten die u geniet als betrokkene van persoonlijke gegevens.

VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY

We zetten ons in voor de bescherming van de privacy van uw persoonlijke gegevens en daarom behandelen we uw gegevens eerlijk en transparant, waarbij we de vertrouwelijkheid en veiligheid garanderen van de informatie die we van u vragen en die alleen wordt gebruikt voor de doeleinden die hierin uitdrukkelijk worden uiteengezet en waarmee u hebt ingestemd.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE EN HOE?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens en voorkeuren. We verzamelen alleen de informatie die strikt noodzakelijk en relevant is voor de doeleinden waarvoor de informatie is bedoeld. Zo kunnen we de volgende gegevens verzamelen: naam, telefoonnummer, e-mailadres en adres; gegevens zoals geboortedatum kunnen ook worden verzameld in verband met abonnementen op nieuwsbrieven, fiscaal identificatienummer en betalingsgegevens op de aankoopfactuur van het product. Wij verzamelen persoonsgegevens tijdens uw interacties met ons, met name door het invullen van contact- en klachtenformulieren, productregistratie, nieuwsbriefinschrijvingen en sociale media. We may also collect it from our distributors as part of the handling of complaints.Wij verzamelen persoonsgegevens tijdens uw interacties met ons, met name door het invullen van contact- en klachtenformulieren, productregistratie, nieuwsbriefinschrijvingen en sociale media.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ GEGEVENS?

Wij verwerken de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt voor de volgende specifieke doeleinden:

a. Voor het verwerken van informatieverzoeken en klachten en voorstellen voor verbetering en/of nieuwe productsuggesties – We verwerken de gegevens om te reageren op uw vragen en klachten en om feedback te geven op uw voorstellen

b. Productregistratie – We verwerken de gegevens om de productgarantie uit te breiden van 3 naar 4 jaar en voor het traceren van producten.

c. Nieuwsbrieven – We verwerken de gegevens om je regelmatig al het nieuws van Bobike World te kunnen sturen.

WAT ZIJN DE BEWAARTERMIJNEN VOOR GEGEVENS?

We verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de specifieke doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt en alleen voor de periode die nodig is om deze doeleinden te vervullen.

De bewaartermijnen voor persoonsgegevens zijn dus, afhankelijk van het doel van de verwerking, als volgt:

a. Voor de verwerking van informatieverzoeken en klachten en voorstellen voor verbetering en/of suggesties voor nieuwe producten – 1 jaar, vanaf het eerste contact door de houder

b. Productregistratie – Levensduur van het product.

c. Nieuwsbrieven – de gegevens worden bewaard totdat de eigenaar anders aangeeft. – Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee de abonnee op elk gewenst moment zijn abonnement kan opzeggen.

AAN WIE GEVEN WE PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR?

We geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden in het kader van after-sales service, om te reageren op verzoeken om informatie of klachten, in twee specifieke gevallen: aan het verzendbedrijf, als verzending van producten vereist is; en aan de lokale distributeur, die zorgvuldig door ons is geselecteerd, om het proces te versnellen en het probleem op te lossen. Zonder hieraan afbreuk te doen, dient u het Privacybeleid van de specifieke verzendmaatschappij of lokale distributeur te raadplegen.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEGEVENSVERWERKING?

Bobike® is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonsgegevens.
Als u vragen hebt of meer informatie wenst over de verwerking van persoonsgegevens of de rechten die u als betrokkene geniet, kunt u contact met ons opnemen via de volgende kanalen:
Contactformulier;

WELKE RECHTEN HEEFT DE EIGENAAR VAN DE PERSOONSGEGEVENS?

De houder van persoonsgegevens heeft onder andere de volgende rechten:

Recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens, evenals om bevestiging te krijgen of ze worden verwerkt, en tot andere informatie, zoals de doeleinden van de verwerking.

Recht op rectificatie – u kunt verzoeken om rectificatie van onnauwkeurige, verouderde of onvolledige gegevens.

Recht op het wissen van gegevens (“recht om vergeten te worden”) – u kunt verzoeken om het wissen van uw gegevens en wij zijn verplicht om deze te wissen wanneer ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en wanneer u uw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen legitieme belangen zijn die dit rechtvaardigen;

Recht op beperking van de verwerking – in bepaalde situaties kunt u ons verzoeken de verwerking op te schorten (als u bijvoorbeeld de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwist, wordt het gebruik van de verwerking beperkt gedurende een periode waarin wij de juistheid ervan kunnen controleren);

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking – u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van de gegevens voor direct marketing, in welk geval de gegevens onmiddellijk niet meer voor dit doel zullen worden verwerkt.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid – u kunt verzoeken dat de persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt, aan u worden geleverd in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U kunt ook verzoeken dat wij uw gegevens rechtstreeks aan een andere entiteit doorgeven, indien dit technisch mogelijk is.

De betrokkene heeft ook het recht om de toestemming die hij of zij heeft gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Als hij/zij zijn/haar toestemming intrekt, worden zijn/haar gegevens niet langer verwerkt, maar de intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens die tot die datum is uitgevoerd op basis van de eerder gegeven toestemming.

De houder van persoonsgegevens heeft ook het recht om klachten in te dienen bij de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteit, in Portugal is dat de nationale commissie voor gegevensbescherming. Ga voor meer informatie naar www.cnpd.pt.
U kunt elk van de u toegekende rechten op elk gewenst moment kosteloos uitoefenen door te schrijven naar het e-mailadres dpo@polisport.com. We zullen zo snel mogelijk reageren, zonder onnodige vertraging en binnen een periode van maximaal een maand vanaf de datum van ontvangst van het verzoek.

BEVEILIGING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

We behandelen de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt met de nadruk op hun veiligheid en integriteit om ze te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, beschadiging en ongeoorloofde bekendmaking of toegang. Daarom voert Bobike regelmatig beveiligingsaudits uit op haar IT-infrastructuur. Elke inbreuk op persoonsgegevens die een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden wordt gemeld aan de bevoegde controleautoriteit zodra deze bekend is.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID (GEBRUIK EN RISICO)

Bobike kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade, in termen van burgerlijke aansprakelijkheid, die het gevolg zijn van het onjuiste gebruik van de website en de inhoud ervan door de gebruiker, de toegang tot de computer en het computersysteem van de gebruiker door derden, virussen, enz. Hoewel Bobike zich inzet voor de veiligheid van de website en de gepaste technische, fysieke en logische beschermingsmaatregelen neemt om de bescherming ervan te verzekeren, kan Bobike niet garanderen of verklaren dat de bestanden die beschikbaar zijn om te downloaden vrij zijn van virussen, wormen, trojans, scripts of enige andere code of programma dat destructieve of schadelijke eigenschappen bevat. We raden je daarom aan om alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om je persoonlijke gegevens te beschermen tijdens het gebruik van internet, zoals het regelmatig wijzigen van wachtwoorden en het gebruik van een browser die het gebruik van SSL-communicatie toestaat.

PARTNERWEBSITES

Onze website bevat links van en naar andere websites, zowel partnerwebsites als websites van distributeurs. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op deze websites. Bobike is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de privacypraktijken van die websites en wij raden u daarom aan hun privacybeleid te controleren voordat u persoonsgegevens verstrekt.

BIJWERKEN VAN PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid kan worden herzien en bijgewerkt en we vragen u dan ook om het regelmatig opnieuw te bekijken. BIJWERKEN VAN PRIVACYBELEID

ACCEPTATIE VAN HET PRIVACYBELEID (EN COOKIES)

Door uw persoonlijke gegevens te verstrekken, bevestigt de respectieve houder dat hij/zij op de hoogte is van dit Privacybeleid en het aanvaardt, en daarom instemt met het verzamelen, gebruiken en bewaren van de gevraagde persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de hierin vermelde voorwaarden.

Cookie-instellingen

BOBIKE kan cookies gebruiken om uw inloggegevens te onthouden, statistieken te verzamelen om de functionaliteit van de website te optimaliseren en om marketingacties uit te voeren op basis van uw interesses.

Deze cookies zijn essentieel voor het leveren van diensten die beschikbaar zijn op onze website en stellen u in staat om bepaalde functies op onze website te gebruiken.
Deze cookies worden gebruikt om u een meer gepersonaliseerde ervaring op onze website te bieden en om de keuzes die u maakt tijdens het gebruik van onze website te onthouden.
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen om het verkeer op onze website te analyseren en te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken.

Strikt noodzakelijke cookies Deze cookies zijn essentieel voor het aanbieden van diensten op onze website en stellen u in staat om bepaalde functies op onze website te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen we bepaalde diensten op onze website niet leveren.

Functionele cookies Deze cookies worden gebruikt om u een meer gepersonaliseerde ervaring op onze website te bieden en om de keuzes die u maakt bij het gebruik van onze website te onthouden. We kunnen bijvoorbeeld functionaliteitscookies gebruiken om uw taalvoorkeuren en/of uw inloggegevens te onthouden.

Meting en prestatiecookies Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen om het verkeer op onze website te analyseren en te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld factoren meten zoals de tijd die op de site wordt doorgebracht of de pagina’s die worden bezocht, waardoor we kunnen begrijpen hoe we onze site voor gebruikers kunnen verbeteren. De informatie die via deze meet- en prestatiecookies wordt verzameld, identificeert geen enkele individuele bezoeker.